website
מפנקים את האהובים עם 15% הנחה על כל האתר קוד קופון : ISRAEL15 (לא כולל תכשיטי ננו תנ"ך)
מפנקים את האהובים עם 15% הנחה על כל האתר קוד קופון : ISRAEL15 (לא כולל תכשיטי ננו תנ"ך)

ברכה לקביעת מזוזה – מה מברכים על מזוזה?

האם קובעים את המזוזה ישר או באלכסון? הלכות מזוזה על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

קביעת מזוזה בבית היא מצוות עשה מן התורה, שנאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". המזוזה מכילה את תמצית האמונה, הכתובה בשתי הפרשיות הראשונות של "קריאת שמע".

המזוזה נותנת  שמירהעל הבית. שם השם שחקוק עליה מסמל על כך: שומר דלתות ישראל. מרוב אהבתו של הקדוש ברוך הוא את עמו, ציוה עלינו שנכתוב את שמו על פתח בתינו.

כאשר קובעים מזוזה, יש לברך בשם ובמלכות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבע מזוזה".

יש המוסיפים ברכת "שהחיינו": "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה". 

את המזוזה יש לקבוע בתחילת השליש העליון של המשקוף הימני כשנכנסים לחדר או לבית. כלומר, שהחלק התחתון של המזוזה יהיה בתחילת השליש העליון של המשקוף.

היכנסו לקטגוריית המזוזות המהממות שלנו בית מזוזה

הלכות קביעת מזוזה, מתוך הספר "ילקוט יוסף", על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל:

מנהגינו לקבוע את המזוזה כשהיא זקופה, ארכה לאורך מזוזת הפתח, ולא באלכסון, וכדרך שאנו מניחים את ספר התורה בארון הקודש כשהוא זקוף. וכן המנהג אצל הספרדים. ואם הניחה שכובה לרוחב הפתח פסולה. ואחינו האשכנזים מניחים אותה באלכסון, לצאת ידי חובת כל הפוסקים. אך אין מנהגינו כן, ואין לשנות מן המנהג. ואם מזוזת הפתח צרה מאד, ואי אפשר להניחה באלכסון, גם הם יניחוה זקופה, כי כן עיקר להלכה. [חופה וקידושין עמוד תקפח. הליכות עולם חלק ח' עמוד רנז] 

מהי כוס הקידוש בתנ"ך? במעקב אחר השורשים שלנו
ההבדל בין תפילין בהמה דקה לבהמה גסה